Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Triggerz Design Studio

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van Triggerz Design Studio.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Triggerz Design Studio.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Triggerz Design Studio gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Triggerz Design Studio verrichtte handelingen.
Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
Door ondertekening van een overeenkomst met Triggerz Design Studio, een door Triggerz Design Studio gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Triggerz Design Studio en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Triggerz Design Studio en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Triggerz Design Studio gemaakte offertes zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Triggerz Design Studio zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Triggerz Design Studio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Triggerz Design Studio aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per kwartaal vooraf, tenzij anders overeengekomen.
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Triggerz Design Studio wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
Triggerz Design Studio mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
Opdrachtgever is gehouden de instructies van Triggerz Design Studio omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Triggerz Design Studio zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Triggerz Design Studio de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
Triggerz Design Studio is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Triggerz Design Studio steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Triggerz Design Studio het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Triggerz Design Studio zijn verstrekt, heeft Triggerz Design Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Triggerz Design Studio het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Triggerz Design Studio hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
Indien door Triggerz Design Studio of door Triggerz Design Studio ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst die middels Groupon is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Triggerz Design Studio gefactureerd.
Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Triggerz Design Studio Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
Na het ondertekenen van een overeenkomst met Triggerz Design Studio, het elektronisch indienen van een opdracht via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
Triggerz Design Studio kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Triggerz Design Studio gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
Triggerz Design Studio heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Triggerz Design Studio niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Levering en levertijd

Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Triggerz Design Studio.
De Opdrachtgever heeft (7) dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Triggerz Design Studio, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Triggerz Design Studio daartoe bevoegd.
De door Triggerz Design Studio bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Triggerz Design Studio.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Triggerz Design Studio te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Triggerz Design Studio van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Triggerz Design Studio sluit met haar Opdrachtgevers.
Alle door Triggerz Design Studio ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Triggerz Design Studio voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Triggerz Design Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Triggerz Design Studio kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

In geval van overmacht is Triggerz Design Studio gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Triggerz Design Studio kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Triggerz Design Studio en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.
Triggerz Design Studio kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
Triggerz Design Studio heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Triggerz Design Studio gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Triggerz Design Studio verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

REVIEWS

Dit is wat onze klanten over ons zeggen


Triggerz_logo_beek_limburg_maastricht_1

PROBEER TRIGGERZ DESIGN STUDIO

Heb je toch nog een aantal vragen of heb je hulp nodig? Bel of mail ons dan gewoon. Wij beantwoorden al je vragen zo snel mogelijk en helpen je graag verder.

TEL: 043 302 0297 | MOB: +31 63 615 2072 | EMAIL: INFO@TRIGGERZ.EU